Remont dachu kościoła pw. Zwiastowania NMP w Leśnicy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont dachu kościoła pw. Zwiastowania NMP w Leśnicy

Cel projektu: Poprawa dostępności do obiektów turystycznych na obszarze Stowarzyszenia Kraina św. Anny dzięki remontowi zabytkowego kościoła pw. Zwiastowania NMP w Leśnicy

Przedmiot projektu stanowi remont połączony z modernizacją pokrycia dachu kościoła cmentarnego w Leśnicy, cennego obiektu o znaczeniu historycznym. W ramach kosztów kwalifikowalnych ujęto koszty związane z remontem pokrycia dachu oraz zakup systemu informacji – tabliczki z kodami QR. Przed przystąpieniem do realizacji projektu wykonane zostaną ze środków własnych (poza projektem) niezbędne prace rozbiórkowe pokrycia z płyt azbestowych, roboty rozbiórkowe i zabezpieczające oraz remont drewnianej konstrukcji dachu. W ramach operacji zaplanowano zupełnie nowe działanie mające na celu wzbogacenie oferty turystycznej poprzez zastosowanie nowoczesnych środków komunikacji oraz zainteresowanie młodszych pokoleń historią tego wyjątkowego kościoła. Kościół zostanie oznakowany specjalną tabliczką z kodami QR, która po skierowaniu na nią obiektywu aparatu fotograficznego ze smartfona, rozpocznie odtwarzanie nagranej historii kościoła. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia atrakcyjności oferty turystycznej Gminy Leśnica oraz całego obszaru Krainy św. Anny.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.